Představujeme atraktivní přírůstek do portfolia svých výrobků.

Jedná se o nový systém speciálních broušených cihel Porotherm AKU Profi s výjimečnými akustickými vlastnostmi určený pro stěny tlouštěk 300, 250, 190 a 115 mm.
Použití broušených akustických cihel přináší nejen zvýšenou ochranu osob před vnějším i vnitřním hlukem, ale i vyšší rychlost zdění o cca 30 %. Zabroušením obou ložných ploch cihel je nyní umožněno používat akustické cihly i s technologií zdění z broušených cihel, když až doposud bylo nutné při použití nebroušených akustických cihel kombinovat oba způsoby zdění. Zdění se provádí na maltu pro tenké spáry, která se nanáší na celou plochu ložné spáry nebo pouze na žebra cihel v průměrné tloušťce do 1 mm. Alternativně lze též použít zdění na zdicí pěnu Porotherm Dryfix, s výjimkou cihel Porotherm 25 AKU Profi Dryfix však hodnota vzduchové neprůzvučnosti dosud nebyla stanovena. Cihly se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz, styčné spáry se maltou ani pěnou nevyplňují. Proto je pracnost u těchto cihel výrazně nižší než u cihel s kapsami pro vyplnění maltou.

Rodinné domy z akustických broušených cihel

Rodinné domy z akustických broušených cihel Porotherm AKU Profi plní ČSN na stavební neprůzvučnost s přehledem.
Díky velkému rozdílu mezi laboratorní hodnotou vážené vzduchové neprůzvučnosti stěn z těchto cihel a normou požadovanou stavební neprůzvučností lze navrhnout a postavit rodinné domy vyhovující i náročnějším požadavkům na ochranu proti hluku, než vyžaduje ČSN. Použitím cihel pouze tohoto systému v celé stavbě navíc dochází k menšímu snížení vzduchové neprůzvučnosti vlivem šíření zvuku vedlejšími cestami na stavbě, než je běžné, a to hlavně díky omezení šíření zvuku hmotnými sousedícími svislými konstrukcemi z akustických cihel. Použitím těchto výrobků dochází k úspoře cementové malty v ložných spárách a tím ke snížení zatížení životního prostředí emisemi vyprodukovanými při výrobě malty a jejích komponent. Vlastnosti použitých materiálů (pevnost a tepelná vodivost cihelného střepu) jsou výjimečné – při velmi nízké objemové hmotnosti materiálu dosahují vysoké pevnosti cihel v tlaku, až 20 N/mm2.

Stavebník si sám lehce zvládne vygenerovat prohlášení o vlastnostech

Pro cihly byly provedeny počáteční zkoušky typu, měření vzduchové neprůzvučnosti dvojité nebo jednoduché stěny vyzděné na maltu pro tenké spáry, výpočty vzduchové neprůzvučnosti jednoduché nebo dvojité stěny, výpočty tepelných vlastností a vydány CE-štítky. Po zadání kódu, který je vyražen na cihlách nebo uveden na CE-štítku, do vyhledávače shody CE na firemním webu www.wienerberger.cz nebo www.porotherm.cz, si každý zákazník může automaticky vygenerovat prohlášení o vlastnostech, tj. doklad, který je potřebný pro kolaudaci stavby.
 
Dodávky cihel Porotherm AKU Profi na trh prostřednictvím obchodní sítě po celé ČR budou zahájeny v říjnu 2015. Na českém ani zahraničním trhu se obdobné pálené výrobky vůbec nenabízejí, a proto jsou zcela unikátní! Výrazným posunem vpřed na českém trhu je především řešení dvojité stěny s použitím broušených akustických cihel Porotherm 19 AKU Profi. Při celkové tloušťce dvojité stěny pouze 440 mm je laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti dvojité stěny se vzduchovou mezerou tloušťky 40 mm vyplněnou deskami z minerální vlny při tloušťce oboustranné sádrové omítky 10 mm Rw = 62 (-2;-5) dB, přičemž normový požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost pro stěny mezi byty v dvojdomech a řadových domech je Rw = 57 dB. Díky velkému rozdílu mezi laboratorní a stavební neprůzvučností je možné dvojitou stěnu z cihel Porotherm 19 AKU Profi použít i na společném neoddilatovaném základu, ale pouze za předpokladu založení na těžkých asfaltových hydroizolačních pásech. V porovnání s jinými pálenými výrobky nabízenými na trhu dosahuje vyšší vzduchové neprůzvučnosti při tloušťce dvojité stěny o 190 mm menší! 
 
Cihly jsou na lícové ploše opatřeny vyraženým označením „REAL AKU“ vyjadřujícím skutečnost, že se jedná o cihly s výbornými akustickými vlastnostmi a ne o dovozové výrobky bez potřebných parametrů. Podle tohoto označení se dají výrobky identifikovat i po zabudování do stěny ještě před omítnutím.
 
Tyto cihly nejsou určené pro jednovrstvé mezibytové stěny v bytových domech.

Porotherm Aku Profi
Porotherm Aku Profi 25
Porotherm Aku Profi 19

Čtěte také